Байгалийн ухааны эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны ажил