Тэмдэг нэр

янгинуур [тэмдэг нэр] нарийн хатуу дуутай янгинуур сүх (нарийн иртэй, хатуу дуутай сүх).
янгир [тэмдэг нэр] мөнгөн цагаан өнгө янгир цагаан мөнгө (цалин цагаан мөнгө).
янгуу [тэмдэг нэр] өвчний янгууч.
янгууч [тэмдэг нэр] ялигүй өвдөхөд тунирхаж, ёолох, эмзэглэх зантай ялархуу янгууч хүүхэд (ялархуу зантай хүүхэд), янгууч хүн (ялархуу зантай хүн).
яндан [тэмдэг нэр] эцэнхий туранхай яндан морь (эцэнхий морь).
яндгар [тэмдэг нэр] ярвагар, ямбатай, их зантай.
янзлаг [тэмдэг нэр] янз маяг сайтай.
янпий хуучир. [тэмдэг нэр] ямбий.
янтгар [тэмдэг нэр] ярвагар, ямбатай, шантгар янтгар зантай (ярвагар зантай).
янхигар [тэмдэг нэр] хүн, амьтны өндөр туранхай, яс томтой болоод бие том, данхигар янхигар биетэй хүн (өндөр туранхай биетэй хүн), янхига янхига хийх (янхигар юмны байн байн хөдлөх) эд юмны овор том, хэлбэр муутайг нь янхигар гэр (овор хэлбэр муутай том гэр).
янхир [тэмдэг нэр] янхигар, данхигар янхир өвгөн (өндөр том, туранхай өвгөн).
янч [тэмдэг нэр] хүнийг их ягнадаг, зочирхог зантай.
яншаа [тэмдэг нэр] хүний олон үгтэй, яршигтай зантай яншаа эмгэн (олон үгтэй, үглээ эмгэн).
яншвар [тэмдэг нэр] яншаа.
яншуур [тэмдэг нэр] яншаа, янш(дагавар үг)
яралдан [тэмдэг нэр] модны яр ихтэй нь.
яралзуур [тэмдэг нэр] яралзан харагдах байдалтай.
ярвагануур [тэмдэг нэр] их зантай, ярвагар ярвагануур зантай хүн (их зантай хүн).
ярвагар [тэмдэг нэр] хямсгар, их зантай ярвагар залуу (хямсгар зантай залуу), ярван ярван хийх (ярвагар юмны ярвас ярвас хийх), ярвас ярвас хийх (ярвагар юмны байн байн хөдлөх), ярвас хийх (гэнэт нэг ярвайх), ярвагар дорвогор (хоршоо үг) (уруул ам урвайж ярвайсан байдал).
ярвалзуур [тэмдэг нэр] ярвалзаж байдаг, их зантай

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.