M. МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • 69. Хуулийн болон бүртгэлийн үйл ажиллагаа
 • 691. Хуулийн үйл ажиллагаа
 •      6910. Хуулийн үйл ажиллагаа
 • 692. Бүртгэл, нягтлан бодох бүртгэл болон аудитын үйл ажиллагаа; татварын асуудлаар зөвлөгөө өгөх
 •      6920. Бүртгэл, нягтлан бодох бүртгэл болон аудитын үйл ажиллагаа; татварын асуудлаар зөвлөгөө өгөх
 • 70. Аж ахуйн нэгжийн удирдах дээд байгууллагын үйл ажиллагаа; менежментийн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа
 • 701. Аж ахуйн нэгжийн удирдах дээд байгууллагын үйл ажиллагаа
 •      7010. Аж ахуйн нэгжийн удирдах дээд байгууллагын үйл ажиллагаа
 • 702. Менежментийн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа
 •      7020. Менежментийн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа
 • 71. Архитектур болон инженерийн үйл ажиллагаа; техникийн туршилт, шинжилгээ
 • 711. Архитектур, инженерийн үйл ажиллагаа болон холбогдох техникийн зөвлөх үйлчилгээ
 •      7110. Архитектур, инженерийн үйл ажиллагаа болон холбогдох техникийн зөвлөх үйлчилгээ
 • 712. Техникийн туршилт, шинжилгээний ажил
 •      7120. Техникийн туршилт, шинжилгээний ажил
 • 72. Шинжлэх ухааны эрдэм шинжилгээ, ололт, судалгааны үйл ажиллагаа
 • 721. Байгалийн ухааны эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны ажил
 •      7210. Байгалийн ухааны эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны ажил
 • 722. Нийгмийн ухаан, эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны ажил
 •      7220. Нийгмийн ухаан, эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны ажил
 • 73. Сурталчилгааны ажил, зах зээлийн судалгаа
 • 731. Зар, сурталчилгааны ажил
 •      7310. Зар, сурталчилгааны ажил
 • 732. Зах зээлийн болон социологийн судалгаатай холбогдох үйл ажиллагаа
 •      7320. Зах зээлийн болон социологийн судалгаатай холбогдох үйл ажиллагаа
 • 74. Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан, техникийн ажлын бусад үйл ажиллагаа
 • 741. Мэргэжлийн дизайны үйл ажиллагаа
 •      7410. Мэргэжлийн дизайны үйл ажиллагаа
 • 742. Гэрэл зургийн үйл ажиллагаа
 •      7420. Гэрэл зургийн үйл ажиллагаа
 • 749. Дээрх ангиудад ороогүй мэргэжлийн, шинжлэх ухааны болон техникийн бусад үйл ажиллагаа
 •      7490. Дээрх ангиудад ороогүй мэргэжлийн, шинжлэх ухааны болон техникийн бусад үйл ажиллагаа
 • 75. Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа
 • 750. Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа
 •      7500. Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа

  Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.