K. САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • 64. Даатгалын болон тэтгэврийн санхүүжилтийн үйл ажиллагаанаас бусад санхүүгийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа
 • 641. Санхүүгийн зуучлал
 •      6411. Төв банкны үйл ажиллагаа      6419. Мөнгөний зуучлалын бусад үйл ажиллагаа
 • 642. Холдинг компаний үйл ажиллагаа
 •      6420. Холдинг компаний үйл ажиллагаа
 • 643. Итгэлцэл, сангууд болон бусад ижил төстэй санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа
 •      6430. Итгэлцэл, сангууд болон бусад ижил төстэй санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа
 • 649. Даатгал, тэтгэврийн сангийн үйл ажиллагаанаас бусад санхүүгийн үйлчилгээ
 •      6491. Санхүүгийн лизингийн үйл ажиллагаа      6492. Зээл олгох бусад үйлчилгээ      6499. Дээрх ангид ороогүй даатгал, тэтгэврээс бусад санхүүгийн үйлчилгээ
 • 65. Албан журмын нийгмийн даатгалаас бусад даатгал, давхар даатгал, тэтгэврийн санхүүжилтын үйл ажиллагаа
 • 651. Даатгалын үйл ажиллагаа
 •      6511. Амьдралын даатгалын үйл ажиллагаа      6512. Амьдралын бус даатгалын үйл ажиллагаа
 • 652. Давхар даатгалын үйл ажиллагаа
 •      6520. Давхар даатгалын үйл ажиллагаа
 • 653. Тэтгэврийн сангийн үйл ажиллагаа
 • 66. Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа
 • 661. Даатгал ба тэтгэврийн сангийн үйл ажиллагаанаас бусад санхүүгийн нэмэлт үйлчилгээ
 •      6611. Санхүүгийн зах зээлийн удирдлага      6612. Үнэт цаас болон бараа бүтээгдэхүүний брокерийн үйл ажиллагаа      6619. Санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд туслах бусад үйл ажиллагаа
 • 662. Даатгал ба тэтгэврийн сангийн туслах үйл ажиллагаа
 •      6621. Эрсдэл ба хохирлын үнэлгээ өгөх үйл ажиллагаа      6622. Даатгалын төлөөлөгч, зуучлагчийн үйл ажиллагаа      6629. Даатгал ба тэтгэврийн санхүүжилтын бусад туслах үйл ажиллагаа
 • 663. Хөрөнгө оруулалтын сангийн удирдлагын үйл ажиллагаа
 •      6630. Хөрөнгө оруулалтын сангийн удирдлагын үйл ажиллагаа

  Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.