Өмнөговь ашигт малтмал тусгай зөвшөөрөл
Нийт: 56

Ар ус

Дугаар: XV-46000003 (00003Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гал-Мөнх ХХК

Талбай: 113.03

Ар ус

Дугаар: XV-46000013 (00013Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баян уул ХХК

Талбай: 53.69

Ар ус холчмонгол

Дугаар: XV-46000004 (00004Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Холч монгол ХХК

Талбай: 17.74

Ар ус-1

Дугаар: XV-46000005 (00005Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мэнд зуурмаг ХХК

Талбай: 121.22

Ар ус-2

Дугаар: XV-46000006 (00006Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мэнд зуурмаг ХХК

Талбай: 210.62

Байхгүй

Дугаар: XV-46000002 (00002Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Уужим-од ХХК

Талбай: 242.71

Баян

Дугаар: XV-46000040 (XV-46000040) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дарданговь

Талбай: 349.22

Баян гол

Дугаар: XV-46000022 (00022Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чухамжаргалан

Талбай: 317.58

Баянсайхан-1

Дугаар: XV-46000099 (46000073) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мон баялаг гео

Талбай: 257.76

Баянсайхан-2

Дугаар: XV-46000098 (46000072) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ашид баялаг тун

Талбай: 364.08

Бор толгой

Дугаар: XV-46000017 (00017Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Байхгүй

Талбай: 241.85

Бор тээг

Дугаар: XV-46000043 (а/509) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шинэ зууны эхэн

Талбай: 261.15

Ганзагат

Дугаар: XV-46000074 (46000065) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мон баялаг гео

Талбай: 348.55

Даян

Дугаар: XV-46000039 (XV-46000039) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говь эрдэнэс групп

Талбай: 389.11

Дуулгат

Дугаар: XV-46000025 (00025Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говь эрдэнэс групп

Талбай: 219.0

Дуулгатын худаг

Дугаар: XV-46000050 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говь эрдэнэс групп

Талбай: 205.29

Дэрсэн-Ус баруун

Дугаар: MV-46000031 (SGMV-00002) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Уужим-од ХХК

Талбай: 289.64

Дөрвөлж

Дугаар: XV-46000055 (а/508) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өгөөмөр гавилууд

Талбай: 275.11

Зэрэглээ толгод

Дугаар: XV-46000059 (а/511) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ундрага Өмнөгов

Талбай: 328.57

Наранбулаг

Дугаар: XV-46000077 (46000066) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Их баядын үрс

Талбай: 390.44

Сүүл ухаа

Дугаар: XV-46000056 (а/510) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өгөөмөр гавилууд

Талбай: 50.32

Толгой

Дугаар: XV-46000044 (XV-46000044) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дэлгэрэх голомт

Талбай: 147.2

Тэсгэний тал

Дугаар: XV-46000042 (XV-46000042) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дарданговь

Талбай: 311.19

Улаан ухаа

Дугаар: XV-46000018 (00018Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Галтууд ХХК

Талбай: 249.16

Хавиргын тал

Дугаар: XV-46000053 (XV-46000053) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ихэр дүүрэн

Талбай: 159.27

Хадаг толгой

Дугаар: XV-46000107 (46000075) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баттэшиг

Талбай: 229.18

Халзан

Дугаар: XV-46000023 (00023Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Машбатдалай

Талбай: 367.41

Хар овоо

Дугаар: MV-46000069 (А/987) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дарханговь

Талбай: 375.57

Хатан толгой-2

Дугаар: XV-46000026 (00026Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ундрага Өмнөгов

Талбай: 276.91

Хацавч

Дугаар: MV-46000032 (SGMV-00003) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Уужим-од ХХК

Талбай: 178.77

Хонгор

Дугаар: XV-46000036 (XV-46000036) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Вест смарт майнинг

Талбай: 351.07

Хонгор

Дугаар: XV-46000071 (А/1474) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хонгор металл

Талбай: 382.93

Хонхор

Дугаар: XV-46000084 (46000067) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гонуу

Талбай: 381.44

Хур

Дугаар: XV-46000052 (XV-46000052) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говь эрдэнэс групп

Талбай: 206.76

Хэмгийн элс

Дугаар: XV-46000035 (XV-46000035) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Минерал эксплорэйшн энд девелопмент

Талбай: 390.03

Хээгийн элс-1

Дугаар: XV-46000047 (XV-46000047) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говь эрдэнэс групп

Талбай: 398.91

Хээгийн элс-2

Дугаар: XV-46000048 (XV-46000048) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говь эрдэнэс групп

Талбай: 70.72

Хээгийн элс-3

Дугаар: XV-46000049 (а/333) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говь эрдэнэс групп

Талбай: 332.42

Хяр

Дугаар: XV-46000016 (00016Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гүүдпрожект

Талбай: 377.51

Хүрдэтийн гол

Дугаар: MV-46000030 (SGMV-00001) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Уужим-од ХХК

Талбай: 266.92

Хүрэн толгой

Дугаар: XV-46000066 (А/1447) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Манлай дорно

Талбай: 380.81

Хөв

Дугаар: XV-46000024 (00024Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чухамжаргалан

Талбай: 144.85

Хөндий-2

Дугаар: XV-46000088 (46000071) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Газрын зурвас

Талбай: 368.88

Хөндий-3

Дугаар: XV-46000089 (46000070) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Газрын зурвас

Талбай: 368.88

Цагаан тойром

Дугаар: XV-46000014 (00014Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Семпро ХХК

Талбай: 189.27

Чулуут-1

Дугаар: XV-46000012 (00012Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Санчир Инженери

Талбай: 394.47

Чулуут-2

Дугаар: MV-46000070 (А/58) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Санчир Инженери

Талбай: 353.3

Чулуут-3

Дугаар: XV-46000010 (00010Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мэнд зуурмаг ХХК

Талбай: 187.83

Шавагт

Дугаар: XV-46000078 (46000069) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эс Эс роза

Талбай: 393.06

Шаварт

Дугаар: XV-46000019 (00019Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Байхгүй

Талбай: 386.89

Шар дэл

Дугаар: XV-46000062 (а/605) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шугшаа хайрхан

Талбай: 392.87

Элгэн элс

Дугаар: XV-46000051 (XV-46000051) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говь эрдэнэс групп

Талбай: 324.44

Ямаат

Дугаар: XV-46000065 (00020X) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэсплазм

Талбай: 385.51

Өвөр сайр

Дугаар: XV-46000091 (46000068) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Голден хаммер

Талбай: 361.2

Өгөөмөр овоо

Дугаар: XV-46000067 (46000074) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хошуу овоо

Талбай: 198.18

Өнгөт хар овоо

Дугаар: XV-46000015 (00015Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говь эрдэнэс групп

Талбай: 95.09

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.