H. ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • 49. Хуурай замын болон хий дамжуулах хоолойн тээвэрлэлт
 • 491. Төмөр замын тээвэр
 •      4911. Төмөр замын зорчигч тээвэр      4912. Төмөр замын ачаа тээвэр
 • 492. Хуурай замын бусад тээвэр
 •      4921. Хотын болон хот орчмын хуурай замын зорчигч тээвэр      4922. Хуурай замын зорчигч тээврийн бусад төрлийн үйлчилгээ      4923. Хуурай замаар хийгдэх ачаа тээвэр
 • 493. Хий /шатахуун/ дамжуулах хоолойн тээвэр
 •      4930. Хий /шатахуун/ дамжуулах хоолойн тээвэр
 • 50. Усан замын тээвэр
 • 501. Тэнгисийн, далайн эрэг орчмын тээвэр
 •      5011. Далайн эрэг орчим болон тэнгисийн зорчигч тээвэр      5012. Далайн эрэг орчим болон тэнгисийн ачаа тээвэр
 • 502. Эх газрын дундах усан тээвэр
 •      5022. Эх газрын дундах усан замын ачаа тээвэр
 • 51. Агаарын тээвэр
 • 511. Агаарын зорчигч тээвэр
 •      5110. Агаарын зорчигч тээвэр
 • 512. Агаарын ачаа тээвэр
 •      5120. Агаарын ачаа тээвэр
 • 52. Агуулахын болон тээврийн туслах үйл ажиллагаа
 • 521. Агуулахын үйл ажиллагаа
 •      5210. Агуулахын үйл ажиллагаа
 • 522. Тээврийн туслах үйл ажиллагаа
 •      5221. Хуурай замын тээврийн туслах үйл ажиллагаа      5222. Усан замын тээврийн туслах үйлчилгээ      5223. Агаарын тээврийн туслах үйлчилгээ      5224. Каргоны үйлчилгээ      5229. Тээврийн бусад туслах үйл ажиллагаа
 • 53. Шуудан, зарлага, элчийн үйл ажиллагаа
 • 531. Шуудангийн үйл ажиллагаа
 •      5310. Шуудангийн үйл ажиллагаа
 • 532. Буухиа шуудангийн үйлчилгээ
 •      5320. Буухиа шуудангийн үйлчилгээ

  Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.