Физикийн нэр томьёо

ажил [физикийн нэр томьёо] ямар нэгэн биетийг тодорхой замд шилжүүлэх хүчийг замын уртаар үржүүлсэн үржвэр.
герц [физикийн нэр томьёо] давтамжийн нэгж.
дарц [физикийн нэр томьёо] биеийн нэгэн талбай дээр эгцээр даран үйлчилж байгаа хүч.
инерц [физикийн нэр томьёо] тайван байдлаа болон жигд шулуун хөдөлгөөнөө алдахгүй хадгалах чанар инерцээрээ нэлээд яваад зогсох (хүчиндээ нэлээд яваад зогсох), инерцээ хадгалан байх (хөдөлгөөний хурдаа хадгалан байх).
интерференцлэх [физикийн нэр томьёо] интерференц болох цахилгаан соронзон долгион интерференцлэх (цахилгаан соронзон долгион хүчтэй болгох).
ион [физикийн нэр томьёо] цахилгаан цэнэгтэй өчүүхэн хэсэг, бөөмс эерэг сөрөг ион (нэмэх хасах цэнэгт бөөм).
ионжиц [физикийн нэр томьёо] уусмалын доторх ионжсон молекулын тоо, хэмжээ.
квант [физикийн нэр томьёо] тоон хэмжигдэхүүн гэрлийн энергийн квант (гэрлийн энергийн хэмжигдэхүүн).
кюри [физикийн нэр томьёо] физикийн нэгж ки . беккерел.
механик [физикийн нэр томьёо] юмны хөдөлгөөн, хүчний тухай сургаал физикийн салбар ухаан механик халаалт (халаалтын сүлжээгээр цугларсан усыг насос болон ус өргөх бусад төхөөрөмжөөр зайлуулах ажил), механик хүчдэл (деформацлагдсан биеийн нэгж талбайд үйлчлэх уян харимхайн хүчээр хэмжигдэх хэмжигдэхүүн), механик энерги (биеийн хүч бусад биесийн хөдөлгөөн, харилцан үйлчлэлийн улмаас нөхцөлдсөн нь).
нейтрон [физикийн нэр томьёо] атомын цөмд ордог, цахилгаан цэнэгээ алдсан хэсэг нейтроны бөмбөг (нейтроны цацрагийн га ралтыг ихэсгэх онцлогтой, халуун цөмийн цэнэг бүхий бага хүчин чадалтай цөмийн галт хэрэглэлийн төрөл).
хөдөлгөөн [физикийн нэр томьёо] (хурдацынх нь чиглэл ба хэмжээ нь хугацаагаа даган хувьсдаг хөдөлгөөн) орчин тойрны хувиралтаас болж амьд бодсын чанар өөрчлөгдөх хувьсах чанар (амьд бодосын шинэ нөхцөлд дасан зохицож чадах өвөрмөц чанар).
хувьсгуур [физикийн нэр томьёо] хувьсгах хэрэгсэл, хувьсгах багаж.
хугарал [физикийн нэр томьёо] хугарах үйлийн нэр, нугарал агаарын хугарал (агаар мандал дахь гэрлийн хугарлын нөлөөгөөр, агаарын бодос харагдах байдал), гэрлийн хугарал (гэрлийн чиг өөрчлөгдөх үзэгдэл гэрлийн хугарлыг хараазүйн багажинд ашиглана).
хурдатгуур [физикийн нэр томьёо] цэнэгийг хурдасгадаг төхөөрөмж.
хурдац [физикийн нэр томьёо] физик хэмжигдэхүүн.
хуримтлуур [физикийн нэр томьёо] хуримтлуулагч төхөөрөмж, конденсатор хуримтлуурын цэнэг (хуримтлуулагч төхөөрөмжийн цэнэг).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.