Санхүүгийн нэр томьёо

аудит [санхүүгийн нэр томьёо] санхүүгийн хөндлөнгийн хяналт.
аудитор [санхүүгийн нэр томьёо] санхүүгийн байцаагч, хянагч, тайланг баталгаажуулагч, мэргэшсэн нягтлан бодогч.
баланс [санхүүгийн нэр томьёо] орлого зарлагын тэнцвэр, тохирол, тооцооны данс балансаар шилжүүлэх (үндсэн хөрөнгийг тоо ёсоор нэг албан байгууллагаас нөгөө албан байгууллагад үнэ төлбөргүй шилжүүлэх), жилийн баланс (жилийн тооцоо), худалдааны баланс (худалдааны тохирол).
дебет [санхүүгийн нэр томьёо] орлого, зарлагын дансны авлага, өрийг тэмдэглэх хүснэгт.
кредит [санхүүгийн нэр томьёо] зээл олгох мөнгө боловсролын салбарт сурагч, оюутны хичээлд оролцох бүх үйл явцыг тоон үзүүлэлтээр нэгтгэсэн дүгнэлт кредит цаг (хичээлийн цагийг кредит үнэлгээгээр тооцох үйл явц багц цаг) нэр хүнд, найдвар.
орлого [санхүүгийн нэр томьёо] зарлагын эсрэг утга, орж байгаа эд, мөнгө улсын орлого (улсын сан хөмрөгт орж байгаа зүйл), жилийн орлого (жилийн хугацаанд олсон ашиг), нийт орлого (олсон бүх ашиг), дундаж орлого (нийт олсон зүйлийн дундаж хэмжээ, баримжаа), завсрын орлого (үндсэн орлогоос гадуур олж буй зүйл), өдрийн орлого (нэг өдөрт олох зүйл), мөнгөн орлого (орж байгаа зүйлийг мөнгөөр тооцсон нь), цэвэр орлого (орж ирж буй зүйлээс зарлагаа тооцон хасахад үлдэх ашиг), орлогын эх үүсвэр (мөнгө ч юм уу, ямар нэгэн зүйлийг олох үндэс), орлогын албан татвар (бие даасан орлого бүхий үйлдвэрлэлийн газар, байгууллага, иргэд, тус улсын болон гадаадын иргэд, харьяалалгүй хүмүүсээс орлогын нь зохих хувиар ноогдуулж төрийн төвлөрсөн хөрөнгийн санд хураан оруулдаг мөнгө, хөрөнгө, татвар), орлого зарлага (хоршоо үг) (оруулж авсан ба зарцуулж хэрэглэсэн зүйл), орлого зарлагын данс (орлого зарлагыг бүртгэн тэмдэглэх баримт бичиг), ашиг орлого (хоршоо үг) (зарлагаа нөхөөд илүү гарсан мөнгө).
орлогодох [санхүүгийн нэр томьёо] орлого болгох орлогодон тооцох (орлого болгон тооцох), орлогодож авах (орлого болгон тооцож авах).
суутгах [санхүүгийн нэр томьёо] өгөх олгох юмнаас шимтгэл авах, үлдээх өр суутгах (өрийг нь тооцон авах), татвар суутгах (цалин хөлс зэргээс нь төрөл бүрийн татвар, даатгал зэргийг тооцон авах), цалингаас нь суутгах (цалингаас нь зохих хувийг нь бодож авах).
урьдчилгаа [санхүүгийн нэр томьёо] ажил үйл хийхийг хэлэлцэн тохирч, урьдчилан авах, хөдөлмөрийн хөлсний зохих хувь урьдчилгаа авах (хөдөлмөрийн хөлсний зохих хувийг нь урьдчилан авах), урьдчилгаа болгох (өгөх мөнгөний эхлэл болгож өгөх), урьдчилгааны тайлан (албан даалгавар биелүүлэхэд урьдчилан авч хэрэглэсэн мөнгөн хөрөнгийн тухай хэрэглэгчийн гаргасан тайлан) албан хаагчдын сарын эхэнд буух цалин урьдчилгаа авах (сарын эхний цалин авах).
шимтгэл [санхүүгийн нэр томьёо] орлогын зүйлээс, хуулийн дагуу хурааж авах хувь шимтгэл авах (орлогоос хурааж авах зохих хувь), татварын шимтгэл (татвараас авах хувь), цалингийн шимтгэл (цалингаас авах зохих хувь), ашиг шимтгэл (хоршоо үг) (орлогоос хууль ёсоор хурааж авах хувь), шимтгэл суутгал (хоршоо үг) (ашиг орлогын зүйлээс хурааж авах хувь, хураамж).
шимтгэх [санхүүгийн нэр томьёо] хувь авах суутгах гааль татвараас шимтгэх (гааль татвараас хувь бодож авах), орлогоос шимтгэх (орлогоос хувь авах), цалингаас шимтгэх (цалингаас суутгал авах).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.